​Proces pomoci

Prvý dôležitý krok spočíva v získaní a podporovaní dôvery ženy. K tomu patrí, že musíme ženu postihnutú násilím brať vážne, veriť jej a dať jej najavo, že jej chceme pomôcť bez toho, aby sme ihneď dávali rady, alebo ponúkali unáhlené riešenia. Ubezpečenie o tom, že sa na vás môže kedykoľvek obrátiť, môže žene dosť potrebný pocit istoty v prípade krízy.

Na začiatku je pre ženu najdôležitejšie, aby cítila, že ju akceptujeme, že sa môže slobodne vyjadrovať a prostredníctvom rozprávania vlastného príbehu získať odstup od svojej situácie a vytvoriť si o nej jasnejší obraz. Je nevyhnutné zaručiť žene diskrétnosť, mlčanlivosť a dohodnúť s ňou všetky kroky.

Dôležitým predpokladom na to, aby sa žena mohla rozhodovať, sú informácie o jej právach, sociálnej a finančnej pomoci, ubytovacích možnostiach, podpore pre deti a pod. Čas je jedným z dôležitých faktorov pri podpore žien. Pomocníci a pomocníčky ľahko urobia chybu tým, že chcú konať rýchlo alebo chcú situáciu ihneď zmeniť, pretože majú pocit, že je neúnosná. Pritom si neuvedomujú, že žena postihnutá násilím možno už veľmi dlho žije v tejto situácii a dokáže ju rôznymi spôsobmi zvládať.

Poradenstvo a podporu treba ponúkať dlhšiu dobu a vždy znova aj vtedy, ak žena pomoc hneď neprijme. Okrem toho sa vždy znova treba ženy pýtať, čo potrebuje a či je s ponúknutou pomocou spokojná. Ochrana a bezpečnosť ženy postihnutej násilím a jej detí je najdôležitejším cieľom každej pomoci.

Domáce násilie je trestný čin

V Slovenskej republike sú mnohé násilné činy považované za trestné činy a je jedno, či boli spáchané v rodine, alebo mimo nej. Väčšina týchto činov sú okrem toho tzv. oficiálne delikty, čo znamená, že v takýchto prípadoch vznáša obžalobu štát z úradnej povinnosti, nezávisle od toho, či si to obeť želá. Pri menej závažnom a neúmyselnom ublížení na zdraví a pri neposkytnutí pomoci je trestné stíhanie možné jednoznačne len so súhlasom postihnutých žien. Niektoré menej závažné násilné činy posudzujú príslušné orgány len ako priestupky. Trestné oznámenie pri podozrení na násilie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť obeť samotná. 

Čo môžete urobiť, ak poznáte ženu, ktorá zažíva domáce násilie

 • Povzbuďte ju k tomu, aby o násilí hovorila. 
 • Snažte sa získať čo najviac informácií o podstate domáceho násilia a o dostupných možnostiach pomoci. 
 • Počúvajte ju, ak vám hovorí, že sa k nej partner, alebo manžel správa násilne. Nezľahčujte to, nespochybňujte ženu a neospravedlňujte násilie jej partnera, alebo manžela. 
 • Povedzte jej, že za násilie je zodpovedný jej manžel, alebo partner. Žiadne správanie, alebo provokácia nie sú výhovorkou pre násilie 
 • Podeľte sa s ňou o vaše informácie o násilí páchanom na ženách a povedzte jej, že nie je sama, že je mnoho iných žien, ktoré tiež zažívajú násilie 
 • Povedzte jej o možnostiach riešenia jej situácie, ale do ničoho ju nenúťte. Rešpektujte jej rozhodnutia. 
 • Povedzte jej, že násilie neprestane a že sa časom stupňuje. 
 • Pomôžte jej v každodenných záležitostiach a so starostlivosťou o deti. 
 • Ponúknite jej, že ju budete sprevádzať , ak bude potrebovať podporu, napr. na úradoch a rôznych inštitúciách. 
 • Pomôžte jej nájsť bezpečné miesto, na ktoré by mohla v prípade potreby odísť aj s deťmi. 

Čo môže urobiť polícia

Proti násiliu, ktoré páchajú na ženách ich partneri, môže najúčinnejšie zasiahnuť polícia, ktorá je povinná reagovať na každé núdzové volanie o pomoc na linku 158 (resp. 112). Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, hrozí závažná škoda a vec neznesie odklad. Súhlas násilníka so vstupom do bytu, ktorý vlastní či inak užíva, nie je potrebný. Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok (spočiatku aspoň na 24 hodín) a navrhnúť ďalšie opatrenia.

Ako konať proti násiliu páchanému na ženách

Násilie páchané na ženách je spoločenský problém, ktorý sa týka nás všetkých a zároveň je to najčastejšia forma porušovania ľudských práv. Každý a každá z nás môže prispieť k jeho odstráneniu :

 • ak nebudeme ľahostajní/é k násiliu a nebudeme tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí a odsúdime ho.
 • ak nebudeme o násilí mlčať.
 • ak nebudeme násilie voči ženám zľahčovať a prenášať zodpovednosť za násilie na ženy. Za násilie je vždy zodpovedný ten, kto ho pácha.
 • ak sa budeme informovať o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na ženách, ako aj o možnostiach pomoci a budeme informovať aj iných ľudí vo svojom okolí
 • ak budeme búrať mýty a predstavy o roly ženy a muža v spoločnosti, ako aj mýty a predsudky spojené s násilím páchaným na ženách, ktoré násilie ospravedlňujú. Skutočnou príčinou násilia páchaného na ženách je nerovnocenné postavenie žien a mužov v spoločnosti a nerovnováha moci.
 • ak sa nebudeme smiať vtipom o násilí. Vtipy o násilí nie sú smiešne. Pomáhajú udržiavať násilie v spoločnosti a zľahčujú ho.
 • ak budeme brať na zodpovednosť páchateľov násilia.

Prípravy na zebezpečenie účinnej pomoci 

V záujme poskytovania účinnej pomoci je dôležité najprv sa o probléme informovať, zbierať informačný materiál, prostredníctvom kurzov a seminárov rozvíjať svoju kompetenciu a nadviazať kontakty so špeciálnymi pomáhajúcimi zariadeniami pre ženy. Aktuálny informačný materiál má byť v pomáhajúcich zariadeniach a inštitúciách uložený na čo najviditeľnejšom mieste, aby ženy oslovil. Je užitočné, ak je informačný materiál k dispozícii aj v ďalších jazykoch, ktoré sa v krajine používajú. Ak pracujete v inštitúcii, ktorá sa často zaoberá touto problematikou (napr. na súde, v poradni), je dôležité, aby ste so svojimi spolupracovníčkami a spolupracovníkmi vypracovali plán, ako možno v krízových situáciách pomôcť ženám a deťom postihnutým násilím. Dôležitá je aj konfrontácia s vlastným strachom z násilia a hľadanie spôsobov, ako tento strach prekonať. 

Zdroj: Konať proti násiliu na ženách. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Iniciatívou Piata žena v roku 2008 v rámci Národnej kampane SR Zastavme domáce násilie na ženách, ktorú iniciovala Rada Európy. Na vydanie pripravili OZ Pro Familia a ZZŽ ASPEKT.