Adresár

Organizácie poskytujúce poradenstvo a pomoc

Zoznam organizácií zoradených podľa krajov je uvedený na spodku tejto stránky. Sú to zariadenia sociálnych služieb, pričom niektoré poskytujú kombinované formy pomoci – poradenstvo aj ubytovanie-, iné zas iba poradenstvo alebo iba ubytovanie. Aj tie však vedia odkázať na iné organizácie alebo inštitúcie pre poskytnutie komplexnej pomoci. 

Organizácie, ktoré pracujú podľa tzv. minimálnych štandardov Rady Európy a zaručujú tým rodovo citlivý prístup k riešenie problémov žien, sú v zozname označené ako odporúčané organizácie a označené za slovom *.

Polícia

Polícia je kľúčová inštitúcia, ktorá má zabezpečiť ochranu a bezpečnosť v prípade ohrozenia v prípade domáceho násilia. Úlohou  polície je„spolupôsobenie pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku“ (Zákon č.171/1993 Z.z. o Policajnom zbore).

Kontakty na políciu podľa miesta bydliska sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra. Najjednoduchšie je zavolať na linku 158 alebo 112.

Prokuratúra

Všetky kontakty na krajské a okresné prokuratúry na Slovensku sú uvedené na stránke Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky www.genpro.gov.sk.

Súdy 

Na príslušnom súde podľa miesta bydliska môže žena podať návrhy vo veciach rozvodu, zverenia detí, výživného na deti, vysporiadania majetku, predbežného vylúčenia z užívania bytu a iné. Všetky kontakty na súdy na Slovensku nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

V prípade potreby sa žena so žiadosťou o pomoc môže obrátiť aj na Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  Kontakty podľa miesta sú uvedené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Psychologická pomoc

Rôzne organizácie poskytujú pre obete psychologickú pomoc (pozri adresár). Zaujímavá možnosť pre mladých ľudí je projekt on-line psychologickej podpory Internetová poradňawww.ipcko.sk


Ďakujeme našim partnerom za podporu