Zrealizované aktivity

Úvod do trénerských zručností

Primárna prevencia na stredných školách sa v súčasnej dobe teší veľkému záujmu pedagógov ako aj mladých ľudí. Vzhľadom na túto pozitívnu spätnú väzbu, ale aj na skutočnosť, že mnohé školy opätovne pozývajú prednášateľov, aby poskytli informácie aj ďalším študentom, vznikla potreba rozšíriť počet kvalifikovaných multiplikátorov. Koordinačno-metodické centrum usporiadalo v dňoch 18.-19. januára 2016 tréning pre multiplikátorov ,,Úvod do trénerských zručností“. Lektorka Paula Jójárt školila prítomných účastníkov o základných východiskách pre dizajn tréningu, o typológii metód a techník, trénerských rolách a kompetenciách a ďalších potrebných zručnostiach. To všetko so zreteľom na špecifikáciu tréningov zameriavajúcich sa na ľudsko-právne témy, špeciálne diskrimináciu a násilie páchané na ženách.

Návrh štandardov kvality ďalšieho vzdelávania v oblasti násilia páchaného na ženách

Autorka: Adriana Mesochoritisová

Návrh štandardov má za cieľ prispieť do diskusie o dôležitosti vytvorenia systémového ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti a o potrebe jeho nastavenia z hľadiska štandardov kvality, ktoré by prispeli k zvýšeniu ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie. V súčasnosti dotknuté profesie v rámci výkonu svojich kompetencií a povolania často vystavujú ženy zažívajúce násilie druhotnej viktimizácii v dôsledku predsudkov, nedostatku informácií o potrebách obetí násilia na ženách a domáceho násilia.

Štandardy ďalšieho vzdelávania pre tréning tréneriek a trénerov z pomáhajúcich profesií

Autorka: Paula Jójart

Cieľom tejto príručky je zarámcovať, ako by mal tréning pre pomáhajúce profesie štandardne vyzerať a poskytnúť základné informácie o tomto type
tréningu pre tých, ktorí plánujú vzdelávať v oblasti násilia na ženách. Cieľovou skupinou publikácie sú potencionálni tréneri a trénerky v problematike násilia, v oblasti práce so ženami zažívajúcimi alebo ohrozenými násilím, ako aj pomáhajúce profesie a inštitúcie, ktoré plánujú realizovať tréning trénerských zručností. Tiež môžu napomôcť MVO organizáciám pri realizácii a príprave ich tréningových programov.

Analýzy existujúcich a dostupných vzdelávacích programov, predmetov, existujúcich kurikúl na VŠ, SŠ, ZŠ a MŠ v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách

Autorky: Dagmar Horná, Katarína Minarovičová, Monika Bosá, Zuzana Kiczková

Analýza obsahuje odporúčania pre ďalšiu činnosť v oblasti vzdelávania žiačok a žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ, gymnáziách a SOŠ v oblasti ochrany a potreby podpory žien pred rodovo podmienených násilím a domácim násilím, ako súčasť vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach "človek a hodnoty", "človek a spoločnosť" v predmetoch etická výchova, občianska náuka, katolícka a evanjelická náboženská výchova podľa ŠVP, IŠVP, POP. Analýza tiež obsahuje odporúčania k vzdelávaniu budúcich profesionálov/-iek dotknutých vybraných profesií: študentov a študentiek vysokých škôl so zameraním na štúdium v odbore pedagogika, sociálna práca, psychológia.

Informácie a odporúčania pre pracovníčky a pracovníkov Referátov poradensko-psychologických služieb v téme rodovo podmieneného a domáceho násilia

Autorka: Hana Smitková

Príručka prináša teoretické poznatky vzťahujúce sa k témam násilia v partnerských vzťahoch, ale jej dôležitou súčasťou sú aj praktické informácie odporúčania napomáhajúce rozvíjaniu špecifických spôsobilostí pre prácu so ženami so skúsenosťou s rodovo podmieneným násilím. Zámerom je, aby prispela nielen k scitlivovaniu psychológov a psychologičiek v témach súvisiacich s násilím v partnerských vzťahoch, ale i ku zlepšeniu komunikačných spôsobilostí uľahčiť vedenie rozhovorov, poskytnúť návody, ako odhadovať riziká či bezpečie konkrétnej klientky a jej detí a iné.

Predchádzanie a znižovanie násilia na ženách s osobitným dôrazom na terénnu sociálnu prácu v marginalizovaných rómskych komunitách. Príručka pre vzdelávanie.

Zostavili: Christián Havlíček, Jana Jablonická-Zezulová

Cieľom príručky je poskytnúť základné údaje a štatistiky o rodovo podmienenom a domácom násilí, vysvetliť základné vzorce a formy násilia, cyklus a dynamiku násilia, ako aj jeho dopady na psychiku a zdravie obetí. Jej cieľom je taktiež vyvrátiť mnohé tvrdenia a mýty, ktoré sa okolo problematiky vyskytujú a ponúknuť rady terénnym sociálnym pracovníkom a pracovníčkam, ako postupovať v prípade pomoci klientkam a ich deťom.

Príručky na stiahnutie tu:


Ďakujeme našim partnerom za podporu