Publikácie MPSVR a IVPR


Nasledujúce publikácie boli vydané MPSVR SR v rámci kampane Rad Európy Zastavme násilie. Viac publikácií na tému nájdete v databáze rodovej kompetencie.

Konat1 650

Konať proti násiliu na ženách

Podľa údajov polície až 70 % násilných trestných činov, v ktorých bola obeťou žena, bolo spáchaných v domácnosti. Domáce násilie sa vyskytuje omnoho častejšie než násilie páchané na verejnosti. Domáce násilie nie je jednorazový čin, opakuje sa, dlhodobo pretrváva a jeho intenzita sa časom stupňuje. Čítať text letáku >
Leták Konať proti násiliu na ženách (pdf) >


Konať proti násiliu na ženách a deťoch

Táto brožúrka sa skladá z troch častí, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami násilia páchaného na ženách a deťoch: Konať proti násiliu na ženách, Konať proti sexuálnemu násiliu na dievčatách a chlapcoch a Konať proti násiliu na deťoch. Všetky istým spôsobom súvisia s nerovným rozdelením moci v spoločnosti – medzi ženami a mužmi, medzi dospelými a deťmi.

Konat21 650

Konat3 650

Konať proti násiliu na ženách

Násilie v intímnom vzťahu je závažný problém, ktorého korene siahajú k nerovnému rozdeleniu moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. Súkromná sféra sa tradične chápe ako nedotknuteľná a pre „vonkajší“ svet neprístupná oblasť. Chápe sa ako priestor, kde človek zažíva pozitívne osobné vzťahy a emócie, pričom za jeho fungovanie sú u nás tradične zodpovedné ženy.

Leták

Leták o násilí páchanom na ženách Čo je násilie páchané na ženách Termín „ násilie páchané na ženách “ označuje akýkoľvek rodovo podmienený násilný čin, ktorý vedie alebo by mohol viesť k fyzickej, sexuálnej alebo psychickej ujme alebo zraneniu žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody.

Čítať text letáku >


Publikácie KMC

Príručka pre pedagogický a odborný personál škôl “Situácia detí, svedkov domáceho násilia, výzvy a možnosti intervencie”.

S ohľadom na vysoký výskyt násilia na ženách a deťoch, či už ako priamych obetiach alebo svedkoch násilia v rodinách, môžu pedagogickí a odborní zamestnanci a pedagogické a odborné zamestnankyne zohrať významnú a aktívnu úlohu na všetkých úrovniach prevencie násilia. Účelom tejto príručky je doplniť znalosti o násilí na ženách a domácom násilí s cieľom zvýšiť možnosti vzdelávacích inštitúcií prispieť k prevencii násilia, ktoré zažívajú deti a mládež vo svojich rodinách.

Príručka na stiahnutie tu: Situacia deti_svedkov domaceho nasilia_vyzvy a moznosti intervencie

Úvod do trénerských zručností

Primárna prevencia na stredných školách sa v súčasnej dobe teší veľkému záujmu pedagógov ako aj mladých ľudí. Vzhľadom na túto pozitívnu spätnú väzbu, ale aj na skutočnosť, že mnohé školy opätovne pozývajú prednášateľov, aby poskytli informácie aj ďalším študentom, vznikla potreba rozšíriť počet kvalifikovaných multiplikátorov. Koordinačno-metodické centrum usporiadalo v dňoch 18.-19. januára 2016 tréning pre multiplikátorov ,,Úvod do trénerských zručností“. Lektorka Paula Jójárt školila prítomných účastníkov o základných východiskách pre dizajn tréningu, o typológii metód a techník, trénerských rolách a kompetenciách a ďalších potrebných zručnostiach. To všetko so zreteľom na špecifikáciu tréningov zameriavajúcich sa na ľudsko-právne témy, špeciálne diskrimináciu a násilie páchané na ženách.

Návrh štandardov kvality vzdelávania v oblasti násilia páchaného na ženách Autorka: Adriana Mesochoritisová

Návrh štandardov má za cieľ prispieť do diskusie o dôležitosti vytvorenia systémového ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti a o potrebe jeho nastavenia z hľadiska štandardov kvality, ktoré by prispeli k zvýšeniu ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie. V súčasnosti dotknuté profesie v rámci výkonu svojich kompetencií a povolania často vystavujú ženy zažívajúce násilie druhotnej viktimizácii v dôsledku predsudkov, nedostatku informácií o potrebách obetí násilia na ženách a domáceho násilia.

Štandardy si môžete stiahnuť tu: Navrh standardov kvality vzdelavania v oblasti nasilia pachaneho na zenach

Štandardy vzdelávania pre tréning pre trénerov a trénerky z pomáhajúcich profesií Autorka: Paula Jójart

Cieľom tejto príručky je zarámcovať, ako by mal tréning pre pomáhajúce profesie štandardne vyzerať a poskytnúť základné informácie o tomto type tréningu pre tých, ktorí plánujú vzdelávať v oblasti násilia na ženách. Cieľovou skupinou publikácie sú potencionálni tréneri a trénerky v problematike násilia, v oblasti práce so ženami zažívajúcimi alebo ohrozenými násilím, ako aj pomáhajúce profesie a inštitúcie, ktoré plánujú realizovať tréning trénerských zručností. Tiež môžu napomôcť MVO organizáciám pri realizácii a príprave ich tréningových programov.

Príručku si môžete stiahnuť tu: Standardy vzdelavania pre trening trenerok a trenerov z pomahajucich profesii

Analýzy existujúcich a dostupných vzdelávacích programov, predmetov, existujúcich kurikúl na VŠ, SŠ, ZŠ a MŠ v oblasti rodovej rovnosti a násilia páchaného na ženách Autorky: Dagmar Horná, Katarína Minarovičová, Monika Bosá, Zuzana Kiczková

Analýza obsahuje odporúčania pre ďalšiu činnosť v oblasti vzdelávania žiačok a žiakov v MŠ, ZŠ, SŠ, gymnáziách a SOŠ v oblasti ochrany a potreby podpory žien pred rodovo podmienených násilím a domácim násilím, ako súčasť vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach človek a hodnoty, človek a spoločnosť v predmetoch etická výchova, občianska náuka, katolícka a evanjelická náboženská výchova podľa ŠVP, IŠVP, POP. Analýza tiež obsahuje odporúčania k vzdelávaniu budúcich profesionálov/-iek dotknutých vybraných profesií: študentov a študentiek vysokých škôl so zameraním na štúdium v odbore pedagogika, sociálna práca, psychológia.
Ďakujeme našim partnerom za podporu